Verschillende fases

Met het project voor de herontwikkeling van de Geelse stationsomgeving zijn veel belangen gemoeid. Natuurlijk die van de omwonenden en van het bedrijf Gavra dat de plek verlaat, maar daarnaast ook de reizigers, de kringwinkel, de handel en horeca in de omgeving, enzovoort. Het stadsbestuur wil daarom werken via een open en transparant planproces waarin alle belanghebbenden steeds goed betrokken en geïnformeerd zijn. Daarnaast is het project ook erg belangrijk voor de toekomst van Geel en van haar inwoners en wil de stad dus ook streven naar een efficiënt en een zorgvuldig planproces.

De wensen rond verregaande mogelijkheden van participatie en communicatie en rond een efficiënt en zorgvuldig planproces, passen perfect binnen de procedure van het decreet complexe projecten. Dit Vlaamse decreet werd opgemaakt omdat het volgen van de traditionele procedures voor belanghebbenden vaak maar weinig transparant was. De procesaanpak van een complex project omvat 4 fases (verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit). Deze nieuwe aanpak beoogt een kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de realisatie van een complex project binnen een aanvaardbare termijn en met een maximaal draagvlak.